א. כללי ותנאי השימוש באתר:

 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של “אומצה בשוק” האתר מנוהל ע”י אופריאל קצביה בע”מ (ח”פ 515920601, השומר 1, תל אביב).
 2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר “אומצה בשוק” ניתן לפנות אלינו לתמיכה בטלפון : 03-5164300 או באמצעות דואר אלקטרוני: oprielmeat@gmail.com
 1. אתר אומצה בשוק הינו אתר אינטרנט שבמסגרתו תוכלו לבצע הזמנות של מוצרי בשר טרי, ומצרכי מזון אחרים המשווקים על ידי אומצה בשוק.
 2. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה, הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר אומצה בשוק על ידכם, מאשר כי קראתם את התקנון וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין אומצה בשוק ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר אומצה בשוק יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד אומצה בשוק ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של אומצה בשוק על פי תקנון זה.
 3. אומצה בשוק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי אומצה בשוק, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 4. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר אומצה בשוק, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 5. אומצה בשוק, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות באתר אומצה בשוק וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 6. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

ב. הרשאים לקנות באתר אומצה בשוק:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל ובעולם, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר אומצה בשוק, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.
 2. למרות האמור לעיל, אתר אומצה בשוק שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. אזור פעילות אתר אומצה בשוק:

 1. השירות שניתן במסגרת אתר אומצה בשוק מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי אומצה בשוק לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר אומצה בשוק אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור

ד. שעות הפעילות באתר אומצה בשוק:

 1. הזמנה באתר אומצה בשוק אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למדיניות המשלוחים המפורסמת באתר.
 2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 9:00 – 17:00. יום ו’ וערבי חג: 9:00 – 14:00.
 3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של אומצה בשוק.

ה. המוצרים הנמכרים באתר אומצה בשוק:

 1. באתר אומצה בשוק נמכרים מוצרי בשר בקר, טלה ועוף וכן מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 2. אומצה בשוק, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר אומצה בשוק יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את אומצה בשוק.
 4. במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של אומצה בשוק.
 5. רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו הנכם מאשרים, כי הנכם בוגרים הרשאים לרכוש מוצרים אלו על פי החוק, כמו כן, בהתאם לחוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 –18:00.
 6. מוצרים הבשר הנמכרים באתר אומצה בשוק יבחרו על ידי עובדי אומצה בשוק ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.
 7. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר אומצה בשוק.

ו. מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי אומצה בשוק, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר אומצה בשוק, והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.
 5. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי אומצה בשוק. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
 6. במקרה של רכישת מוצרים הנמכרים על פי משקל ומסופקים ביחידות שלמות (כגון- מוח בקר, נקנקיות, מוצרים נלווים) יתבקש המזמין לבחור את מספר היחידות שברצונו להזמין ואת משקלם, בכפוף לאמור בסיפית סעיף 5 לעיל.
 7. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ) כחוק.
 8. במקרה של טעות במחיר המעודכן באתר, או בסימוני המבצעים, המחיר הקובע הינו מחיר מחירון אומצה בשוק בלבד. ולא זה המופיע באתר.
 9. אומצה בשוק אינה מחויבת לספק מוצרים במחיר המעודכן באתר במידה וחלה טעות במחיר המעודכן באתר.

ז. התשלום:

 1. התשלום באתר אומצה בשוק יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2. על אף האמור לעיל, אומצה בשוק, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים אומצה בשוק בעת מועד ההזמנה.
 4. אומצה בשוק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

ח. החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוואתו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.
 2. החזרת מוצרי מזון רגילים (דהיינו- שאינם בגדר פסידים או מתכלים) ניתן יהיה להחזירם עד 14 יום מתאריך הקניה או עד מועד תפוגת המוצר לפי המוקדם מבין השניים.
 3. החזרת מוצרים שאינם בגדר מזון ואינם פסידים ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה, ניתן יהיה להחזירם עד 14 ימים ממועד קבלתם בפועל.
 4. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי אומצה בשוק.
 5. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.
 6. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 7. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 6 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

ט. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אומצה בשוק שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .
 2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-5 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ 3 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם אומצה בשוק תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.
 3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 4. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע דרך שירות הלקוחות של אומצה בשוק.
 5. אתר אומצה בשוק יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 6. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות אומצה בשוק, כפי שתקבע מעת לעת.
 7. זמן האספקה הינו עד 8 שעות מרגע ביצוע ההזמנה.

יא. רכישה טלפונית :

הזמנה טלפונית תתאפשר אך ורק בזמן תקלה באתר.
למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או דרך שליחת מייל למוקד אומצה בשוק.
מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו 03-5164300 (לעיל ולהלן “מוקד שרות לקוחות”)

יב. אחריות:

 1. אומצה בשוק אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר אומצה בשוק.
 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 3. אומצה בשוק לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של אומצה בשוק. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר אומצה בשוק תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר אומצה בשוק הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין אומצה בשוק אחראית על מידע זה.
 5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר אומצה בשוק ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
 6. אתר אומצה בשוק עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר אומצה בשוק מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 7. אתר אומצה בשוק לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 8. אתר אומצה בשוק לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו אומצה בשוק ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם אומצה בשוק, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר אומצה בשוק אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
 10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אומצה בשוק בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

יג. אבטחת מידע:

 1. אתר אומצה בשוק מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 2. הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 3. מובהר בזאת, כי אתר אומצה בשוק יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 4. אומצה בשוק לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.
 5. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר לרבות חדירה לא מורשת לשרתים, לחשבונות או לנתונים של אומצה בשוק. אין לבצע בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר לרבות נסיונות לבדיקת חדירתו.
  אין לבצע שיבוש או נסיון שיבוש במתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרתים מהם הוא פועל.
 6. אומצה בשוק תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כאמור בסעיף 5.

יד. פרטיות:

 1. אתר אומצה בשוק הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר אומצה בשוק מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר אומצה בשוק ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ”ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לאומצה בשוק.
 2. במידה והנכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר אומצה בשוק בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 3. אתר אומצה בשוק יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עמכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
 4. אומצה בשוק תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.
 5. במידה ויש באתר אומצה בשוק קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט שאינם בבעלות אומצה בשוק (לרבות קישורים למודעות עם פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים) ושאין לאומצה בשוק שליטה עליהם, אומצה בשוק אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף בגין קישורים אלה.
 6. סניף אומצה בשוק הינו בעלי רישיון עסק בתוקף והינו נגישי לאנשים בעלי מוגבלויות. בכל נושא ניתן לקבל את עזרת הצוות בסניף. בנוסף ניתן לפנות אלינו למייל oprielmeat@gmail.comאו בטלפון 03-5164300.
 7. בית העסק מתחייב שלא להעביר פרטי אשראי של הלקוח לצד ג’

טו. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר אומצה בשוק, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית לאומצה בשוק.
 2. זכויות הקניין הרוחני של אומצה בשוק כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 3. אתר אומצה בשוק שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 4. מובהר בזאת, כי אומצה בשוק המזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם ”אומצה בשוק” שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לאומצה בשוק ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר , כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מ”אומצה בשוק” מראש ובכתב.

טז. סמכות שיפוט:

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב בלבד.

יח. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע”י אתר אומצה בשוק למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.